وفا

تراوشات ذهنی

وفا

تراوشات ذهنی

به زودی به هم خواهیم رسید.من این طرف پلِ چوبی و او آن طرف..

خوشحالی هایمان تمام نشدنیست...بین خودمان میماند..

بیا تا دیر نشده است..بیا تا آخرین گلبرگ عشقِ مان از شاخه جدا نشده است..

تو تا همیشه با من یمان..

بمان..

.

.

.چگونه پر کشد خیالِ واژه بی تو؟؟